Visie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

EEN GASTVRIJE EN ZORGZAME SCHOOL

We willen dat elk kind zich ‘thuis’ voelt in onze school.
Een warm onthaal is belangrijk om zich goed te voelen in de school.
Onthaald worden is voelen… dat je erbij hoort, dat je er mag zijn, dat we blij zijn dat je er bent.

Een kind moet zich kunnen ontplooien volgens zijn eigen talenten.
Daarom willen we onze kinderen allemaal van nabij opvolgen en kiezen we voor een gedifferentieerde aanpak in de klassen.
We zoeken naar oplossingen voor problemen bij onze kinderen, vanuit onze basisvisie ‘zorg voor elk kind’.
Daartoe willen we een ‘open school’ zijn: samenwerking met ouders, CLB, externe hulpverleners, …
We besteden aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten.

Wij zijn een katholieke basisschool, waar iedereen welkom is, naar de draagkracht van ons team.  We staan open voor iedereen, maar houden vast aan ons christelijk opvoedingsproject.
We zijn een multiculturele leef- en leergemeenschap.
Van de ouders verwachten we dat zij loyaal zijn t.o.v. de geloofsopvoeding die aan de kinderen wordt gebracht.
Hun kinderen wonen de godsdienstlessen bij.

EEN SCHOOL MET PERSPECTIEF

Onze school is een bruisende school.
We bieden een rijke en uitdagende leeromgeving aan die vertrekt vanuit de realiteit, de leefwereld van elk kind.
Waar dit nodig is en kan, trekken we er op uit.
We kiezen bewust voor een aantal zinvolle extra-muros activiteiten: sportactiviteiten, toneel- en filmvoorstellingen, tentoonstellingen, schoolreizen…

Onze klas is geen eiland.
Wij werken zoveel mogelijk loyaal samen met onze collega’s.
In het belang van onze kinderen is er teamwork tussen leerkrachten – hulpopvoedend personeel – directieteam.

We zijn een basisschool.
We leggen dus de basis, wat ook de keuze van middelbaar onderwijs wordt.
De kinderen ontdekken hun interesses en sterktes en kunnen op basis hiervan keuzes maken.

EEN DUURZAME EN GROENE SCHOOL

We stimuleren kinderen tot ‘leren leren’ op een kindvriendelijke manier.
We verwachten ook van onze kinderen een engagement.
Attitudes als ‘inzet in klas’, ‘verzorgen van huistaken en lessen’
zijn heel belangrijk in een maatschappij van ‘levenslang leren’.

We willen opvoeden tot milieubewuste mensen: bewust leren omgaan met water, afval, energie…
We voeren een gezondheidsbeleid op school: gezonde voeding en gezond bewegen worden vertaald in schooleigen acties.

De school is een ontmoetingsplaats.
We krijgen dagelijks de kans om anderen te ontmoeten, te bouwen aan een goede verstandhouding in het belang van onze kinderen.
We zijn luisterbereid en geloven in inspraak: klasafspraken, kinderparlement, oudercomité, schoolraad, …

EEN SCHOOL MET PASSIE WAAR LEVEN EN LEREN BELANGRIJK ZIJN

Vanuit de bezieling van ons team gaan we voor de totale ontwikkeling van elk kind!
Wij hebben aandacht voor alle facetten van elk kind: een harmonische ontwikkeling van hoofd, hart en handen.

In ons team is er durf om te vernieuwen en stimulans van creativiteit.
We vinden het belangrijk dat we kinderen in hun eigenheid laten uitgroeien naar een eigen leven.
We zoeken naar drempelverlagende activiteiten voor kinderen en ouders: overgang 3de kleuter naar 1ste leerjaar en de stap naar het middelbaar onderwijs.